faturamatik fatura ödeme merkezi
Şube Girişi
Kurumsal Şube Girişi
Anasayfa Hakkımızda Güvencemiz Hizmetlerimiz Neden Biz? Temsilcilik-Bayilik Başvurusu İletişim
Yeni iş yeri açmak ya da mevcut iş yerini değiştirmek isteyenlere...
Mevcut İşletmesi olanlara ek iş imkanı...
Mevcut İşletmesi olanlara ek iş imkanı(Dokunmatik ekran)
Yeni nesil ÖKC cihazları üzerinden fatura tahsilat sistemi
Market mevcut yazarkasasının içine Faturamatik Öde. Sis. (Maliye Bakanlığı Onaylı)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ MESLEKİ TANZİM KARARI

Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Bankaların Sunduğu Olanaklar Kullanılmak Suretiyle Yapılan Fatura Tahsilatı veya Benzeri İşlemlerde Katılım Bankaları Tarafından Uyulması Gereken İlkeler

Bankalarca sunulan olanakları ticari amaçlarla kullanarak üçüncü kişilerin fatura tahsilatı, elektronik fon transferi (EFT), havale, hesaba para yatırma, isme para gönderme gibi işlemlerine Fatura Ödeme Merkezi (FÖM) veya benzeri isimler altında aracılık eden kişi ve kuruluşlar tarafından, bu hizmetlerden faydalanacak tüketicilerin suiistimal edilmesi veya dolandırılması tehlikesinin bulunması, bu durumun ise bankalar açısından operasyonel risk oluşturması ve itibar kaybına sebebiyet verebilecek olması dikkate alınarak, oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve bu kapsamda yapılabilecek ticari faaliyetlerin kontrol altına alınabilmesi amacıyla, Birliğimiz Yönetim Kurulunca, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (t) bendi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tebliğlere uymak zorundadır.” hükmüne dayanılarak, 30.07.2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararının yerine geçmek üzere, aşağıdaki düzenlemenin kabulüne karar verilmiştir.

1) Bankalar, kendileri ile herhangi bir anlaşma olmadan fatura tahsilatı işlemlerini meslek edinen kuruluşların, internet bankacılığı, kredi kartı ve POS hizmetlerini kullanmalarına izin vermezler. Bir müşterinin fatura tahsilat işlemlerini meslek edinip edinmediğinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki tedbirler alınır.

a) Bir gerçek kişiye ait hesap/hesaplardan; internet bankacılığı olanakları kullanılarak yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 20 adedi geçmesi halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenir.

b) Bir tüzel kişiye ait hesap/hesaplardan; internet bankacılığı olanakları kullanılarak yapılan vergi ödemesi, fatura ödemesi, kredi kartlarına yapılan ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi, trafik cezası ödemesi gibi işlemlerin aylık toplamının 50 adedi geçmesi ya da sıklıkla tekrar eden ve birbiriyle bağlantılı olması halinde işlemlerin yapıldığı hesaplar ve işlemler incelenir.

c) 1-a ve 1-b maddelerindeki kısıtlamalara uyumun, düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayacak bir izleme ve kontrol sistemi oluşturulur.

d) Yapılan kontroller sonucunda, internet bankacılığı hizmetlerinin üçüncü kişiler adına kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenir.

e) Kredi kartı ile yapılan işlemler de aynı şekilde kontrol edilerek, fatura üreten kurumların internet sitelerinden ayda toplam 20 adetten fazla fatura ödemesi yapıldığı tespit edilen kredi kartları, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı açısından incelenir ve kredi kartı iptali dahil gerekli önlemler alınarak bu tür işlemler engellenir.

f) FÖM olarak çalıştığı tespit edilen işyerlerine POS cihazı verilmez ve FÖM olarak çalıştığı daha sonra tespit edilen işyerine ait POS cihazı geri alınır.

2) Anlaşmalı Kuruluş: Fatura üreten kurumlar (İski, Aski, Tedaş vb..) ile adlarına tahsilat yapabilmesi konusunda anlaşılmış firmaları ifade etmektedir. Bu anlaşma, fatura üreten kurumlar ile firma bazında tek tek yapılabileceği gibi altındaki tüm firmaları (unvanı ve vergi numarası) kapsaması ve fatura üreten kurumun uygun izin vermesi şartıyla bayilik (franchise) şeklinde çalışan bir çatı kuruluş nezdinde de yapılabilir. Bu şartları taşımayan firmalar ile yapılan sözleşmeler işbu Kararın bu maddesi çerçevesinde ele alınmaz. Bu kapsamda bir anlaşma yapılmaması, anlaşma yapılmayan kurumların faturalarının banka sistemi üzerinden veya bankalarla anlaşarak anlaşmalı kuruluşlar tarafından tahsil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bankalarla yapılacak anlaşmalar çerçevesinde işlem yapan kuruluşların uyacakları şartlar ve bankalar tarafından alınacak tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

a) Anlaşmalı kuruluşlar, bankalar adına makbuz, dekont vb. belgeler düzenleyemez, faaliyetlerinde banka adına işlem yaptıklarına dair ifadelere yer veremez ve işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında banka/bank ifadelerini kullanamaz.

b) Anlaşmalı kuruluşların işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında hangi kuruluşlardan yetkilendirildikleri açıkça belirtilmeksizin ”yetkili” ifadesine yer verilmez. (Ör: İski Yetkili Ödeme Merkezi). Böyle bir anlaşması olmayan kuruluş işletme adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında "yetkili" ifadesini kullanamaz.

Anlaşmalı kuruluşların adlarında, ticaret unvanlarında, markalarında, makbuzlarında veya reklamlarında “banka garantili-güvenceli-yetkili” ifadelerine yer verilmez.

c) Anlaşmalı kuruluşlar, bankaların operasyonel risk ve itibar kaybına neden olabilecek şekilde davranamazlar ve bu konuda gerekli tedbirleri almaları bankalar tarafından sağlanır.

d) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak bu çerçevede bankalarca yükümlülük ihlali oluşmasının önlenmesini teminen gerekli tedbirler alınır.

e) Anlaşmalı kuruluşların hesaplarında kullanılabilir bakiye bulunmalıdır. Bu hesaplara Kredili Katılım Fonu Hesabı (KKFH) limiti tanınmayacak ve negatif bakiye vermeleri önlenecektir. Bankalar, her anlaşmalı kuruluştan; riskin büyüklüğü, anlaşmalı kuruluşun mali gücü, ortalama aylık tahsilat tutarı ve kredi değerliliğini dikkate alarak riskini karşılayacak uygun miktarda teminat alacaktır.

Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri dikkate alınarak, mevzuata aykırılığa sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanması kaydıyla, anlaşmalı kuruluşlara 5411 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) betlerinde belirtilen varlıkların teminatı karşılığında KKFH limiti tanınması mümkün bulunmaktadır.

f) Anlaşmalı kuruluşlar tarafından, fatura ve kredi kartına dayanmayan, üçüncü kişilere ait EFT ve havale gibi para transferleri yapılmaz. Kredi kartı tahsilatına ilişkin olarak anlaşmalı kuruluşlar ancak, kart sahibi banka ile anlaşmalarının olması halinde söz konusu bankanın kredi kartı müşterilerinin tahsilatlarını yapabilirler. Ancak, kredi kartı tahsilatı konusunda anlaşma yapacak bankaların risklerin kontrolü için gerekli önlemleri alması, ayrıca, bankaların kredi kartlarını tahsil etme konusunda yetkilendirdiği ticari işletmeleri internet sitesinde

duyurması gerekmektedir.

g) Yukarıda belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla anlaşmalı kuruluşlar tarafından sadece fatura ve kredi kartı tahsilatı gerçekleştirebilir.

h) Anlaşmalı kuruluşlar tarafından, sadece anlaşmalı fatura üreten kurumların faturaları ve anlaşmalı oldukları bankaların kredi kartı tahsilatları yapılabilir. Bunların haricinde, anlaşmalı kuruluşlar 5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyetlerden herhangi birisini veya söz konusu faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde başka bir faaliyeti gerçekleştiremez.

ı) (h) bendine aykırı işlem yaptıkları tespit edilen kuruluşların 6 ay içerisinde durumlarını bu maddeye uygun hale getirememeleri halinde anlaşmaları iptal edilir.

i) Anlaşmalı fatura ödeme merkezlerine kolayca görülebilir bir yere, makul punto ile yazılmış, müşterileri bilgilendirici panoların asılması zorunludur. Bilgilendirici panoların şekli ve içeriği bu Karar hükümlerine aykırılık teşkil edemez.

j) Fatura ödeme merkezleri, herhangi bir şekilde BDDK denetiminde olduklarını veya bu manaya gelecek herhangi bir ifadeyi, ilan, reklam, afiş, beyan, makbuz, internet sitesi vb. şekilde ifade edemez, kamuya açıklayamaz. Aksi durumlarda ilgili kuruluşun anlaşmalı olduğu bankaca uyarılması gerekmektedir. Uyarı sonrasında 1 ay içerisinde aykırılık düzeltilmezse banka tarafından anlaşma derhal iptal edilir ve bu husus diğer bankalara duyurulur. Diğer bankalar da, sözkonusu firma ile ortaklarının kurduğu diğer firmalarla bu kapsamda anlaşma imzalayamaz.

k) Anlaşmalı kuruluşun sistemini ve işlem yapma şeklini, anlaşmalı banka kontrol eder ve mevzuata aykırılık oluşturmaması için gerekli önlemleri alır.

l) Bankalar durumlarını 6 ay içerisinde bu Karara uygun hale getirir.

m) Bankalar, anlaşmalı oldukları firmaların bu Karara uygun olarak faaliyet göstermelerinden sorumludurlar.

n) 30.07.2008 tarihli Mesleki Tanzim Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Faturamatik facebook
Faturamatik tweeter
Faturamatik Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.© 2014
Kolay Ödeme www.kolayodeme.com.tr