Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, “Şirket” ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması, Ödeme Hizmetleri faaliyetlerinin Şirketimiz prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, Şirketimizin yurtiçi, yurtdışı Temsilcileri, gurup şirketleri, anlaşmalı kurum, Anlaşmalı banka, destek hizmeti alınan şirketlerle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, internet sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturulabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz; a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, internet sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturulabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, etkinlik yönetimi, uyum süreçlerine ilişkin risk yönetimi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bankalara, yetkili kamu kurumlarına, mali danışmanlarımıza, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına, kargo ve lojistik şirketlerine, hukuk bürolarına ve özel kişilere Kanun’un 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 9. Maddesi çerçevesinde Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “Şirket” tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimlerimiz, temsilcilikler, bölge müdürlükleri, satış ekipleri, çağrı merkezi, anlaşmalı kurum, kuruluş ve şirketler, sms kanalları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üye işyeri pos kanalları, anlaşmalı mağazalar, destek hizmeti alınan şirketler, “Şirket”’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, BDDK mevzuatı, Masak Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Sigortacılık Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, “Şirket”’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ve mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ne bildirdiğim ve/veya Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanan her türlü kişisel verimin Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri kapsamında Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmesine ve kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılmasına ilişkin işbu aydınlatma metninde açıklanan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı kabul ve taahhüt ederim.


CLARIFICATION TEXT ON PROCESSING OF PERSONAL DATA

As "Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ.." ("Company"), we exercise maximum sensitivity about the protection and security of your personal data. Armed with this awareness, we attach great importance to the retention of all personal data of all persons related to the "Company", including those who benefit from our products and services, in the best possible way and with care. In full understanding of this responsibility, we wish to enlighten you and inform you in the most transparent way about the way in which your personal data is collected, the purposes of the processing, the legal reasons for the processing and your rights, as "Data Controller". processing” under the Personal Data Protection Act No. 6698 (the “Act”) and relevant legislation.

Purposes of Processing of Personal Data

The purpose of your personal data collected is to; Fulfill our obligations arising from the legislation to which our company is subject, such as the law on payment and securities settlement systems, payment services and electronic money institutions, the banking law, the law on bank cards and credit cards, the law on the prevention of the laundering of the proceeds of crime, Enforce compliance with information and declaration obligations, at the request of administrative authorities such as, Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB) Banking Regulatory and Supervision Agency (BDDK), Central Registration Agency AŞ, Financial Crimes Investigation Board, Ministry of Treasury and Finance, Credit Registry Office , Association of Turkish Payment Institutions and Electronic Money Institutions (TODEB), Ministry of Treasury and Finance; Ensure that Payment Services activities are carried out in accordance with our Company's procedures and / or applicable legislation, Execution of national and international representatives of our company, group companies, institutions under contract, banks under contract and management of relations with companies to which assistance services are provided, the work necessary to be carried out by our units concerned to make you benefit from the products and services offered by our company, Creation of accounts for members on the website and authentication when creating accounts, Sending commercial electronic messages in accordance with your authorization preferences, reporting and evaluating your purchase data, performing statistical analyzes, To ensure the legal and commercial security of our company and of those who have a business relationship with our company, to determine and implement the commercial and commercial strategies of our company, to lead the customer relationship within the framework of planning and management. '' execution of customer relationship management processes, update customer contact details, Conditions for processing personal data specified in Articles 5 and 6 of the Law in order to personalize the products and services offered by our company according to your tastes, usage habits and needs, to offer you special advertisements, campaigns and other benefits, and to ensure the execution of the human resources policies of our Company, and will be processed for the purposes intended. Your personal data will be managed in accordance with these principles; a) Respect for the law and the rules of honesty b) Be accurate and up to date if necessary c) Be processed for specific, clear and legitimate purposes ç) Be relevant, limited and proportionate to the purpose for which they are processed d) Be kept for the period required by applicable law or for the purposes for which they are processed.

THE PARTIES TO WHOM YOUR PERSONAL DATA ARE TRANSFERRED, AND THE PURPOSE OF SUCH TRANSFERS

Your personal data is collected for the following reasons; To perform the work necessary for you to benefit from the products and services offered by our company, to be performed by our relevant units, to create a membership form on the website and to verify identity when creating the membership, to send commercial electronic messages in accordance with your authorization preferences, to report and evaluate your purchase data, to make statistical analyzes, to ensure the legal and commercial security of those who have a relationship of business with our company, event management, risk management regarding compliance processes, determination and implementation of business and strategies, conduct customer relationships in the planning and execution of customer relationship management process, update customer contact details, recommend products and services to you by personalizing them according to your tastes, usage patterns and needs, advertising and campaigns tailored to your needs. For the purpose of ensuring the execution of the human resources policy of our company to our group companies, business partners, suppliers, shareholders, affiliates, banks, authorized public institutions, financial advisers, third parties from whom we benefit from or cooperate with, software services and other providers of outsourcing services, providers of hosting services in order to ensure the execution of the human resources policy of our company, to freight and logistics companies, to law firms and to individuals within the framework of the conditions and purposes of data processing personal details specified in Articles 8 and 9 of the Law; Your personal data may be transferred to foreign countries declared as having adequate protection by the Council under article 9 of the Law. In the absence of sufficient protection, in accordance with the conditions for the transfer of data stipulated in the legislation, it may be transferred to foreign countries where the data controllers in Turkey and in the foreign country concerned provide adequate protection in writing and where the Council authorization is granted.

Method and Legal Basis of Collecting Personal Data

Your personal data may vary depending on the service, product or business activity provided by the "Company"; our units, representatives, regional offices, sales teams, call centers, institutions, organizations and contracted companies, SMS channels, website, social media channels, mobile apps, member point of sale channels, contract stores, assistance service via automatic or non-automatic methods. acquired companies, it is collected orally, in writing or electronically through other channels and similar means through which the "Company" communicates with you or may communicate with you in the future. Your personal data collected for this legal reason may also be processed and transferred for the aforementioned purposes under the conditions and purposes of processing personal data specified in Articles 5 and 6 of Law No. 6698. In addition, your personal data mentioned above will be transferred to information systems and may be kept under protection both in the digital environment and in the physical environment for legal periods by law No 1774 on the Identity Declaration Law, Turkish Commercial Code, Payment and Securities Settlement Systems No. 6493, Payment Services and Electronic Money Institutions Act, BRSA Legislation, Masak Legislation, Law No. 6502 on Consumer Protection, Real Estate Property Law No. 634. It may be dealt with under the provisions of the Property Law, Insurance Law and Secondary Law relating to listed laws, obligations arising from tax law, regulations of supervisory and regulatory institutions and organizations; and requirements of other empowered public authorities and other legislation.

Rights of the owner of personal data listed in article 11 of the law

Your rights under article 11 of the law are as follows;

 • To learn whether your personal data have been processed,
 • To request information in case your personal data have been processed,
 • To find out the purpose for processing of your personal data and whether they have been used in accordance with that purpose,
 • To know the third parties to whom personal data have been transferred at home or abroad,
 • To request for the correction of your personal data if they are incomplete or incorrectly processed and ask that the process carried out in this context be notified to the third parties to whom your personal data have been transmitted,
 • To request deletion or destruction of your personal data if the reasons for processing the same have ceased to exist although they have been processed in accordance with the Law and other relevant laws, and ask that the process carried out in this context be notified to the third parties to whom your personal data have been transmitted,
 • To object to the processing, exclusively by automatic means, of personal data, which leads to an unfavorable consequence for the data subject,
 • To request compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal data.

In accordance with article 13/1 of the law, you can submit your request regarding the exercise of your aforementioned rights to our company by completing the data owner request form and using other methods provided for by law. Your demand will be concluded free of charge as soon as possible, but no later than thirty days, according to the nature thereof; however, if the respective process is to require any additional cost, you may be asked for a fee according to the relevant tariff to be determined by the Personal Data Protection Board.

In accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, which was notified by my side to Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. And and all kinds of personal data collected by Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. within the scope of Articles 5 and 6 of the Law. I accept and undertake that I have read, examined, evaluated and understood the information explained in the clarification text regarding the processing of the data by the Company and its transmission within the scope of Articles 8 and 9 of the Law.