Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. Ödeme Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Sözleşmesi


Madde - 01: Sözleşmenin Tarafları

Bir tarafta;

Unvanı : Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (Bundan sonra “Faturamatik” olarak anılacaktır)

Adresi : Zümrütevler Mah. Acarlar Sok. No:16 Maltepe / İstanbul

Telefon No : 216 561 3434

Faks No : 216 561 6987

Çağrı Merkezi : 444 2818

E-Posta Adresi :

Kayıtlı E-Posta : faturamatik@hs01.kep.tr

Vergi Kimlik No : 3850628081

Vergi Dairesi : Küçükyalı

Mersis No : 0385062808100001

ile diğer tarafta Ödeme Hizmetleri’ni gerçekleştirmek için işbu Ödeme Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) onaylamış olan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki şartlar dâhilinde anlaşmışlardır. Bundan sonra “Faturamatik” ve “Kullanıcı” bir arada “Taraflar” olarak anılacaktır.


Madde - 02: Tanımlar

Alıcı : Ödeme İşlemi’ne konu Fon’un ulaşması istenen ve/veya Gönderen’in mal veya hizmet temin etmek üzere Faturamatik hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

Banka : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

Faturamatik Hizmet Noktaları : Faturamatik Ödeme Hizmetleri’nin sunulduğu anlaşmalı temsilciler, www.faturamatik.com.tr web sitesi ve diğer ödeme noktalarını,

Fon : Banknot, madeni para, kaydî para veya elektronik parayı,

Gönderen : İşbu Sözleşme ile kapsamı belirlenmiş Faturamatik Ödeme Hizmetleri’ni temin etmek üzere işbu Sözleşmeyi onaylayan ve kendi Ödeme Hesabı’ndan veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

Hassas Ödeme Verisi : Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık veya sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek “şifre”, “güvenlik sorusu”, “sertifika”, “şifreleme anahtarı” ile “PIN”, “kart numarası”, “son kullanma tarihi”, “CVV2”, “CVC2” kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

İşlem Limiti : Tek seferde gerçekleştirilebilen azami Ödeme İşlemi tutarını,

İşlem Dekontu : Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak Faturamatik Ödeme Sistemi üzerinden üretilen dekontu,

Kalıcı Veri Saklayıcısı : Kullanıcı’nın kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

Kanun : 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”u,

Kullanıcı : Ödeme Hizmetleri kullanıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,

Kurum : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,

Ödeme Aracı : Faturamatik ile Kullanıcı arasında belirlenen ve Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

Ödeme Emri : Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Faturamatik’e veya temsilcilerine sms gönderilmesi, internet linkinin tıklanması, IVR üzerinden onay verilmesi, vb. yöntemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere verilen talimatı,

Ödeme Hesabı : Faturamatik nezdinde Kullanıcı adına açılan ve Ödeme İşlemi’nin yürütülmesinde kullanılan hesabı,

Ödeme Hizmetleri: Faturamatik tarafından Kurum’dan alınan izin kapsamında Kullanıcı’ya sunulan ve Kanun’un 12. Maddesi’nde sayılan ödeme hizmetlerini,

Ödeme İşlemi : Gönderen’in veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon “yatırma”, “aktarma” veya “çekme” faaliyetini,

Tebliğ : 27.06.2014 tarihli “Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ”i,

Temsilci : Mevzuat kapsamında Faturamatik adına ve hesabına hareket eden, güncel listesi Faturamatik kurumsal web sitesinde (www.faturamatik.com.tr) yer alan gerçek ve tüzel kişileri,

Uzaktan İletişim Aracı : Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

Yönetmelik : 27.06.2014 tarihli “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”i, ifade etmektedir.


Madde - 03: Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ilişkisi kurulmadan önce Kanun ve Yönetmelik kapsamında, işbu Sözleşme’deki şartlara uygun olarak Faturamatik tarafından bilgilendirildiğini kabul eder.

3.2. Kullanıcı; işbu Sözleşme'nin Taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda Sözleşme’nin Kullanıcı'ya verilmesi ile; Sözleşme'nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise Sözleşme’nin Faturamatik’in www.faturamatik.com.tr internet sitesinde yayınlanması ile beraber bilgilendirildiğini kabul eder.

3.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme bilgi ve koşullara Faturamatik internet sitesi, çağrı merkezi ya da e-posta yoluyla ulaşabilir.


Madde - 04: Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Faturamatik tarafından Kullanıcı’ya sunulacak olan Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi oluşturmaktadır.


Madde - 05: Kullanıcı Tarafından Sunulması Gereken Bilgiler

Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere ödeme ara yüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup, Kullanıcı bu bilgileri kendisi dolduracaktır. Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Faturamatik’e sunulması gereken bilgilerin doğru olmasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından verilen bilgilere uygun şekilde yapılan Ödeme İşlemi doğru gerçekleştirilmiş sayılır ve bu işlemlere ilişkin Faturamatik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması halinde Faturamatik, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemesinden veya hatalı gerçekleşmesinden sorumlu tutulamaz. Faturamatik, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu olan Fon’u geri almak için gereken işlemleri yapar. Faturamatik Fon’un geri alınması için, Kullanıcı’dan ücret talep etme hakkına sahiptir.


Madde - 06: Ödeme Hizmetleri’ne İlişkin Düzenlemeler

6.1. Faturamatik, işbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından onaylanmasından itibaren Kullanıcı’ya Kanun’un 12. Maddesi kapsamında hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Faturamatik, bu hizmetleri bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkilidir.

6.2. Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’nden Faturamatik nezdinde oluşturulacak Ödeme Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek Ödeme Aracı vasıtasıyla faydalanabilecektir.

6.3. Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin taban ve tavan limiti belirleme hakkı yasal mevzuat çerçevesinde Faturamatik’e aittir.

6.4. Faturamatik tarafından Kullanıcı’ya sunulan Ödeme Hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru TCMB günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve Kullanıcı, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5. Kullanıcı, Hassas Ödeme Verisi’nin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur.

6.6. Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine ilişkin Ödeme Emri Faturamatik’e ulaştığında veya Uzaktan İletişim Aracı ile onay verildiğinde Faturamatik yetkilendirilmiş sayılır.

6.7. Gönderen sıfatına sahip Kullanıcı bakımından, Ödeme Emri’nin Faturamatik’e ulaştığı an, Ödeme Emri’nin alındığı andır. Gönderen sıfatına sahip Kullanıcı bakımından, Ödeme Emri’nin Faturamatik’e iş günü dışında ulaştığı durumlarda ise, Ödeme Emri ertesi ilk iş günü alınmış sayılır.

6.8. Ödeme İşlemi, iş günü içinde azami saat 16:30’a kadar tamamlanabilir. Faturamatik, Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verildiği tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktarılmasından sorumludur. Ödeme İşlemi’nin nevine göre azami tamamlanma süreleri değişiklik gösterebilir.

6.9. Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı tarafından verilen Ödeme Emri, Faturamatik’e ulaştıktan sonra geri alınamaz. Kullanıcı;

  • Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni Faturamatik’e ilettikten veya Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,
  • Doğrudan Borçlandırma İşlemi kullanılarak yapılan Ödeme İşlemi’nde, Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,
  • Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin Fon’ları Faturamatik’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,
  • Yukarıda belirtilen hallerde Ödeme Emri’ni geri alması halinde, bu işleminin Faturamatik’in web sitesinde belirtilen şekilde ücretlendirileceğini kabul eder.

6.10. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin aşağıdaki bilgiler kısa mesaj yoluyla veya aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlem dekontu e-posta yoluyla Kullanıcı’yla paylaşılır;

  • Dekont No/İşlem referans No ve Alıcı’ya ilişkin bilgi
  • Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya Ödeme Emri’nde belirtilen para birimi cinsinden Ödeme İşlemi tutarı
  • Ödeme İşlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek ücret ve komisyonların dökümü
  • Varsa Ödeme İşlemi’nde kullanılan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan Ödeme İşlemi tutarı
  • Ödeme İşlemi’nin alındığı veya Kullanıcı’nın borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

6.11. Ödeme İşlemi’nin, Faturamatik’ten kaynaklanmayan ve/veya Faturamatik’in hakimiyet sahası dışındaki herhangi bir sebeple (sistemsel hata, teknik hata, ödeme sistemlerindeki arızalar v.b) ya da beklenmeyen haller ya da mücbir sebepler ya da üçüncü kişilerin kusuru veya gecikmesi nedeniyle, hiç gerçekleşmemesinden veya gerektiği gibi gerçekleşmemesinden Faturamatik sorumlu değildir.

6.12. Faturamatik’in Kanun uyarınca tuttuğu hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi söz konusu olmayıp, Kullanıcı Faturamatik’ten bu kapsamda bir talebinin olmayacağını kabul ve beyan eder.


Madde - 07: Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

7.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmemesi ya da Ödeme Emri’nin 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuata veya OFAC, MASAK ve sair ulusal ve uluslararası kuruluşların düzenlemelerine aykırı olması/aykırılık şüphesi bulunması halleri ya da sair haklı nedenlerin varlığı halinde, Faturamatik Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddedebilir.

7.2. Kullanıcı’nın Faturamatik’e vermiş olduğu Ödeme Emri’ne ilişkin Ödeme Aracı ile gerçekleştirilecek işlemler için Taraflar bir harcama limiti kararlaştırabilirler. Taraflar arasında böyle bir limit kararlaştırılmamışsa Kullanıcı, Ödeme Aracı’na ilişkin harcama limit tutarlarını web sayfasından veya çağrı merkezinden öğrenebilir.

7.3. Kullanıcı, bir Ödeme Aracı’na bağlı olarak gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği Ödeme İşlemi’nde Ödeme Aracı’nı güvenli olarak muhafaza etmek ve bunun için gerekli tüm önlemleri almakla ve Ödeme Aracı’nı kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

7.4. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli kullanımı ya da yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya kendi iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer benzeri durumları Faturamatik’e derhal bildirmekle ve Ödeme Aracı’nı kullanıma kapattırmakla yükümlüdür. Faturamatik, Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ödeme Aracı’nı Kullanıcı’nın onayını almadan kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

7.5. Faturamatik, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirimleri Kullanıcı’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile Kullanıcı’yı arayarak iletecektir.

7.6. Faturamatik, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirebilir ve güncelleyebilir. Böyle bir durumda Faturamatik, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde Kullanıcı’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Faturamatik’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.


Madde – 8: Yetkisiz veya Hatalı İşlemler

8.1. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemi’ni öğrendiği andan itibaren Faturamatik’e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini ister. Düzeltme talebi, her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içerisinde yapılır. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak Faturamatik tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, Faturamatik ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Kullanıcı’ya aktarır.

8.2. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın 150 (yüz elli) Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumlu olduğunu bilir. Kullanıcı, 8.4. Madde uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden sorumlu olmayacaktır.

8.3. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya Ödeme Aracı’nın güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi durumunda, Ödeme Aracı’yla gerçekleşen tüm Ödeme İşlemleri ile yetkilendirilmemiş Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

8.4. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması, iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesine rağmen kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri almamış olması, Ödeme Hesabı’nı dondurmaması ya da Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatmaması hallerinde Ödeme Aracı’nın kullanılmasından doğan zararın tamamından sorumludur. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal Faturamatik’e veya Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.


Madde – 9: Alıcı Tarafından Başlatılan İşlemlerde Geri Ödeme

9.1. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemi’nde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemi’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Faturamatik, Kullanıcı’dan bu talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir.

9.2. Doğrudan Borçlandırma yoluyla yapılan Ödeme İşlemi’nde, birinci fıkrada yer alan geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı geri ödeme isteyemez.

9.3. Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğrudan Faturamatik’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez.

9.4. Bu Madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde Faturamatik, 10 (on) iş günü içerisinde talebi kabul ederek geri ödemeyi yapar veya talebi kabul etmeyerek ret kararını nedenleri ile birlikte Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirir.


Madde – 10: Ödeme İşlemi’nin Gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi

10.1. Faturamatik, Ödeme İşlemi’nin Ödeme Emri’ne uygun olarak gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. Faturamatik, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

10.2. Faturamatik, Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olması ve birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderen Kullanıcı’ya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.

10.3. Faturamatik, Kullanıcı adına gelen ödemelerde, Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

10.4. Ödeme Emri’nin Kullanıcı sıfatına sahip Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği Ödeme İşlemleri’nde, Faturamatik, Ödeme Emri’nin Gönderen’in Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na doğru olarak gönderilmesinden Kullanıcı Alıcı’ya karşı sorumludur. Faturamatik, Ödeme İşlemi tutarının Kullanıcı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Kullanıcı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. Faturamatik, Ödeme Emri’ni Gönderen’in Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

10.5. Faturamatik, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Kullanıcı’nın ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kusuru oranında kendi Kullanıcı’sına karşı sorumludur.

10.6. Faturamatik tarafından Ödeme İşlemi tutarının, süresi içerisinde Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı nezdindeki hesabına aktarılmasına rağmen, Faturamatik’ten kaynaklanmayan ve/veya Faturamatik’in hakimiyet sahası dışındaki herhangi bir sebeple (sistemsel hata, teknik hata, ödeme sistemlerindeki arızalar v.b) ya da beklenmeyen haller ya da mücbir sebepler ya da üçüncü kişilerin kusuru veya gecikmesi nedeniyle, bedelin Alıcı’nın hesabına hiç geçmemesinden veya süresinde geçmemesinden veya Kullanıcı Ödeme Emri’nin gerektiği gibi gerçekleştirilememesinden Faturamatik sorumlu değildir.


Madde – 11: Ücret ve Komisyonlar

11.1. Faturamatik tarafından işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin Kullanıcı tarafından Faturamatik’e ödenmesi gereken ücretler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan “Ek-1: Çerçeve Sözleşme Kapsamında Ödeme Hizmetlerinde Uygulanacak Ücret, Masraf ve Komisyonlar Tablosu’nda” yer almaktadır.

11.2. Kullanıcı’nın Faturamatik’ten almış olduğu Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi halinde, bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep edilebilir.

11.3. Ek-1'de yer alan tabloda Faturamatik tarafından önceden bilinemeyen Muhabir masrafları belirtilememiştir. Muhabir masrafları, işlem anında Faturamatik’in muhabirlerinden bildirilen masraf tutarları dikkate alınarak tahsil edilmektedir.

11.4. Faturamatik, Ek-1’de belirtilen ücret, masraf ve komisyon bedellerini ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.


Madde – 12: Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylandığında yürürlüğe girecek olup aşağıdaki Maddede belirtilen şekillerde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.


Madde – 13: Sözleşme’nin Feshi

13.1. Faturamatik 2 (iki) ay önceden, Kullanıcı 1 (bir) ay önceden yapacakları yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin herhangi bir zamanda feshedebilirler.

13.2. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak kendisine iletilen talebe rağmen ihlali 7 (yedi) takvim günü içerisinde düzeltmemesi halinde, ihtarı gönderen Taraf yazılı olarak göndereceği bir ihtarla işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Kullanıcı’dan kaynaklı olması durumunda, Faturamatik, bu süre içerisinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma ve Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatma hakkını da kullanabilecektir.

13.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde, işbu Sözleşme Faturamatik tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin derhal feshedilebilecektir.

13.4. Faturamatik’in Kanun kapsamında Kurum’dan temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme Faturamatik tarafında herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

13.5. Faturamatik, Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda Faturamatik (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yıi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır.


Madde – 14: Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

14.1. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Gizli bilgilerin hukuka aykırı şekilde İfşa edilmesi halinde, gizli bilgileri ifşa edilen Taraf’ın diğer Taraf’tan maddi ve manevi tazminat talep etme hakları mevcuttur. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

14.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ne bildirdiği ve/veya Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanan her türlü kişisel bilgisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmesine, aktarılmasına ve Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından temsilcilerine, program ortağı kuruluşlarına, grup şirketlerine, anlaşmalı olduğu kurum, kuruluş ve şirketlere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara ve mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza ve onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

14.3. Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden Faturamatik’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar oneri-sikayet@faturamatik.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletilerek kullanılabilir.

14.4. Kullanıcı, Faturamatik tarafından telefon, faks, elektronik posta mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin Kullanıcı tarafına gönderilmesi ve arama yapılması amacıyla onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.


Madde – 15: Devir ve Temlik

Kullanıcı, Faturamatik’in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen işbu Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Faturamatik, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya işbu Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.


Madde – 16: Tebligat ve İletişim

Faturamatik’in işbu Sözleşme’de yazılı adresi ile Kullanıcı’nın kayıt sırasında beyan ettiği adresi yasal tebligat adresi olarak belirlenmiş olup, adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere gönderilecek her türlü tebligat, Taraflar o yerde bulunmasa dahi, Taraflarca tebellüğ edilmiş sayılacak ve yasal bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır.


Madde - 17: Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda Faturamatik’in her türlü defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193/1 Maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilmiştir.


Madde - 18: İhtilaflarin Halli ve Yetkili Mahkeme

Taraflar arasında işbu Sözleşme’den, yorumundan, uygulanmasından ve feshinden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Madde - 19: Sözleşmenin Eki Ve Yürürlük

Toplam 19 (ondokuz) Maddeden ve 3 (üç) adet Ek’ten oluşan işbu Sözleşme, tüm hükümleri üzerinde mutabık kalınarak, Taraflar arasında ……………tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ücret, Masraf ve Komisyonlar Tablosu

ÜCRET VE KOMİSYON TABLOSU Hizmet Bedeli Operasyon İşlem Bedeli Fatura Tahsilat Adet Başı Fatura Tutarının Yüzde Oranı 2,5 TL %4 ile %19 Arası